ISTIQAMAH S.H.,M.H
Ketua Jurusan
RAHMAN SYAMSUDDIN, S.H.,M.H
Sekretaris Jurusan