Dr. RAHMAN SYAMSUDDIN, S.H.,M.H
Ketua Jurusan
ABD RAIS ASMAR S.H.,M.H
Sekretaris Jurusan