Dr. Marilang, S.H.,M.Hum

Ahkam Jayadi, S.H.,M.H

Dr. Jumadi, S.H.,M.H

Eman Sulaeman, S.H.,M.H

Dr. Hamsir, S.H.,M.Hum

Istiqamah, S.H.,M.H

Dr. Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H

ST NURJANNAH S.H.,M.H

Ashabul Kahfi S.H.,M.H

Dr. Syamsuddin Rajab, S.Ag.,S.H.,M.H

Abd Rais Asmar S.H.,M.H

Dr. Andi safriani, SH., MH

Dr. Fadli Andi Natsif, SH.,MH.

Ashar Sinilele S.H.,M.H

Muh Amiruddin S.H.,M.H

Muh Khaerul Risal S.H.,M.H

Dr Irwan Muin S.H.,S.Hi.,M.H.,M.Kn

Erlina S.H.,M.H

Hisbullah S.H.,M.H

Hasninar S.Pd.,M.Pd

Riswal Saputra S.H.,M.H

Zulkhaer Saleh S.H.,M.H